SYSTRA SWS finalist ved buildingSMART openBIM Awards 2023!

Takket være vårt norske prosjekt Nykirke-Barkåker, er vi veldig stolte over å annonsere at SYSTRA SWS er blitt valgt ut blant de tre finalistene ved buildingSMART openBIM Awards 2023 i kategorien Design for Infrastructure.

BuildingSMART International fører den digitale transformasjonen ved å muliggjøre bedre samarbeid og digitale arbeidsflyter gjennom løsningene og standardene den leverer. BuildingSMART har promotert denne internasjonale konkurransen og vi er veldig glade for å være en del av den, desto mer nå som vi er i finalen!

Den 20. september 2023 har våre kollegaer på Lillestrøm Ing. Alessandro Menozzi, Ing. Francesco Pinelli og Ing. Beatrice Tiberi, som våre representanter for SYSTRA SWS BIM-avdeling, vil presentere caset «openBIM application for Model-based design of railway from Nykirke to Barkåker – Norway».

Hovedfokuset vil spesielt være å vise hvordan openBIM hadde en avgjørende rolle i dette store infrastrukturprosjektet for å administrere et stort antall modeller og data utviklet i flere authoring-omgivelser, med mål om å koordinere prosjektering- og anleggsaktiviteter mellom flere interessenter. Ifølge BIM-Execution Plan er openBIM-standarder satt som hovedformater for å dele prosjektinformasjon, hånd i hånd med et grundig oppsett av informasjonshåndtering. Standardene, sammen med hovedutfordringene og de viktigste suksessfaktorene, vil bli forklart mer detaljert under Awards Finalists sesjon.

Noen ord om Nykirke-Barkåker prosjektet:

Jernbaneprosjekt (Byggherre: Bane NOR), prosjektering periode: 2019-2023, totalentreprise-prosjekt med kontraktsverdi (i 2019) på 3,7 milliarder kr.

Oppdraget inkluderer 14 km dobbeltsporet jernbane, ny stasjon i Horten, 3 tunneler til 5 km, 2 bruer, 11 km permanente veier, 15 km midlertidige veier og flere kryssinger.

SYSTRA SWS er hovedrådgiver med ansvar for alt av infrastruktur, konstruksjons- og geotekniske arbeider: tunneldriving i fjell, bergsikring, kulvertdesign, hydraulisk design, arkitektonisk design, faseplan for utgraving i berg og leire, tverrfaglig kontroll, veidesign og MEP. Geotekniske utfordringer med kvikkleire. Horten Stasjon prosjektering i fullstendig papirløs utforming.

Linken til kunngjøringen av finalistene ved buildingSMART openBIM Awards 2023 here

 

SYSTRA SWS finalist in the buildingSMART openBIM Awards 2023!

Thanks to our Norwegian project Nykirke-Barkåker, we are very proud to announce that SYSTRA SWS has been selected among the three finalists of the buildingSMART openBIM Awards 2023 in the category Design for Infrastructure.

BuildingSMART International is leading the digital transformation by enabling better collaboration and digital workflows through the solutions and standards it delivers. BuildingSMART has promoted this international competition and we are very excited to be part of it, even more now that we are in the final!

The 20th of September 2023 in Lillestrøm (Norway) our colleagues Eng. Alessandro Menozzi, Eng. Francesco Pinelli and Eng. Beatrice Tiberi, as representative of our Systra SWS BIM department, will present the case of “openBIM application for Model-based design of railway from Nykirke to Barkåker – Norway”.

In particular, the main focus will be to show how openBIM had a crucial role in this large infrastructure project on managing large number of models and data developed in multiple authoring environments, with the aim of coordinating the design and build activities, between the different stakeholders. According to the BIM Execution Plan, openBIM standards are set as main formats to share project information, hand in hand with a thorough setup of information management. The standards, along with the main challenges and the key success-factors will be detailed in the Awards Finalists session.

A few words on Nykirke-Barkåker project:

Railway project (final client Bane NOR), design 2019-2023, Design & Build project with contract value (2019) of 3,7 Bln NOK.

Includes 14 km doubletrack railway, new station in Horten, 3 tunnels tot 5 km, 2 bridges, 11 km permanent roads, 15 km temporary roads, several crossings.

SYSTRA SWS is leading designer responsible for all infrastructure, structural and geotechnical works: tunnel excavation in D&B (hard rock), rock supports, final lining (cast in-situ), culvert design, hydraulic design, architectural design, excavation sequences in rock and clay, interference evaluation with existing utilities, road design and MEP. Geotechnical challenges with quick clays. Horten Stasjon in totally paperless design.

Link to the buildingSMART openBIM Awards 2023 finalists announcement here

This website uses analytical cookies (from third parties). You can Deny consent to all cookies or Accept. For more information, click here.
Deny
Accept